SIOSZ Tisztújító Közgyűlés 2023

SIOSZ Tisztújító Közgyűlés 2023

Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Tisztelt Fenntartó!

A Sportiskolák Országos Szövetségének (SIOSZ) elnöksége az Alapszabály 13. § 2. pontjában és 23. § 1.a) pontjában foglaltak alapján a 2023. március 20. ülésén döntött a SIOSZ Tisztújító Közgyűlésének összehívásáról.

A Tisztújító Közgyűlésre, melyre

2023. év április hó 20. napján (csütörtök) 10.00 órai kezdettel

a Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) dísztermében

kerül sor, tisztelettel meghívom.

A közgyűlés tervezett napirendjei:

1.      Könyvvizsgálói jelentés

2.      A Felügyelő Bizottság jelentése a 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolóhoz kapcsolódóan (szóbeli előterjesztés)

3.      A 2022. évre vonatkozó szakmai beszámoló

4.      A 2022. évre vonatkozó pénzügyi beszámoló

5.      A 2023. évre vonatkozó költségvetési terv

6.      A 2023. évre vonatkozó szakmai terv

7.      2023. év gazdasági adatainak könyvvizsgálatára könyvvizsgáló választása

8.      Elnökségi tisztújítás

9.      Felügyelő bizottsági tisztújítás

10.  Székhelymódosítás

Napirenden Kívül Előad: Schmidt Gábor sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkár

A 1. 3. 4. 5. 6. 7. napirendi ponthoz kapcsolódó mellékletek megtekinthetők és letölthetők a „siosz.hu/dokumentumtar” „Közgyűlés 2023” hivatkozás alól és kérés esetén elektronikus úton is megküldjük. Amennyiben a napirend kiegészítését kérik, kérjük, hogy a kiegészítés indokolásával együtt legkésőbb 2023. április 12. napjáig szíveskedjen megküldeni a SIOSZ Iroda info@siosz.hu e-mail címére, hogy a kiegészítésről az elnökség dönteni tudjon, illetve tudjuk értesíteni a tagokat.

Tekintettel a tisztújításra és a napirendi pontok fontosságára, részvételére feltétlenül számítunk! Parkolási lehetőség a környező utcákban és a Récsei Center bevásárló központ parkolójában.

TISZTÚJÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

SIOSZ Elnökség:

A jelenlegi elnökség és felügyelő bizottság mandátuma 2023. április 24. napjával lejár, ezért új elnökségi és felügyelő bizottsági tagok választása szükséges a következő 5 éves időtartamra. Az elnökség létszáma 8 fő, melyből 4 fő a köznevelési típusú, 4 fő az egyesületi jellegű sportiskolákat képviseli. Az elnökségi tagság nem személyhez, hanem intézményi képviselethez kötődik. Az adott személy csak addig képviselhet egy intézményt, amíg azzal munkajogviszonyban áll.

A vezető tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. A közgyűlésen a jelen lévő tagok dönthetnek úgy, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezéstől eltérően a tisztségviselőket nyílt szavazással választják meg.

Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadott szavazatoknak több, mint a felét megszerezte. Ha több jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a választáshoz szükséges szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani, amelyben a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vesz részt. Az újabb választási fordulóban az a jelölt tekinthető megválasztottnak, aki a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén a választást meg kell ismételni, mindaddig, amíg a szavazás eredményre nem vezet.

A közgyűlés által megválasztott elnökség tagjai maguk közül javaslatot tesznek az elnök, valamint az alelnök személyére. Az elnökségi tagok elnökre és alelnökre tett javaslatát is szavazás céljából a közgyűlés elé kell terjeszteni.

SIOSZ Felügyelő Bizottság:

A közgyűlés a szövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére 5 éves időtartamra Felügyelő Bizottságot választ. A bizottság 1 elnökből és 3 tagból áll. A felügyelő bizottság tagjainak megválasztására az elnökségi tagok megválasztására vonatkozó szabályok az irányadók.

Jelöltállítás:

A SIOSZ rendes tagja választható a szövetség szerveibe és tisztségeibe. Kérjük, hogy amennyiben elnökségi és/vagy felügyelő bizottsági választáson indulni kíván, úgy maximum 1 oldalas bemutatkozását legkésőbb 2023. április 12. napjáig szíveskedjen megküldeni a SIOSZ Iroda info@siosz.hu e-mail címére, hogy azt még a közgyűlés előtt ki tudjuk küldeni a tagoknak megismerés céljából. A maximum egy oldalas bemutatkozó anyagában kérjük, hogy röviden térjen ki az intézmény sportiskolai szerepére és röviden mutatkozzon be az a személy is (intézményvezető vagy által meghatalmazott személy), aki képviselni fogja az intézményt a betöltött tisztségben. Lehetőség szerint térjen ki arra is, hogy amennyiben az elnökségi tagnak választják akkor elnöki vagy alelnöki pozícióra pályázik-e, illetve, hogy amennyiben az elnökségbe nem választják be, úgy felügyelő bizottsági tagi választáson indulni kíván-e. Kérjük, hogy a bemutatkozáson a fenntartó aláírása és pecsétje is szerepeljen, mivel a jelentkezéshez a fenntartó hozzájárulása is szükséges. Egyesületi jellegű sportiskolák esetében a vezető tisztségviselő aláírása szükséges a jelentkezéshez.

RÉSZVÉTEL A KÖZGYŰLÉSEN:

A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet, de szavazati joggal csak a szövetség rendes tagjai rendelkeznek. A Közgyűlésen minden egyes szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik és képviseltetheti magát meghatalmazott képviselő útján is. Meghatalmazás elérhető és letölthető a „siosz.hu/dokumentumtar” „Közgyűlés 2023” hivatkozás alól. Érvényes és regisztrációnál bemutatott meghatalmazás nélkül a közgyűlésen csak hallgatóságként lehet részt venni.

 Zárt ülés elrendeléséről, vagy napirendi pont zárt tárgyalásáról kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben (a személyiségi jogok védelmében, illetve adatvédelmi okokból) a levezető Elnök jogosult dönteni.

Ha a Közgyűlés eredeti időpontjától számított 1 órán belül nem válik határozatképessé, a közgyűlést el kell halasztani. A megismételt közgyűlés a jelenlévő tagok számára tekintet nélkül határozatképes a meghívóban megjelölt időponttól számított 1 órával későbbi időpontban. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes!

Kérem, hogy részvételéről, vagy esetleges távolmaradásáról emailben Skribek Tünde részére (info@siosz.hu) szíveskedjék tájékoztatást küldeni.

További munkájához sok sikert kívánok!

Rózsa József Elnök