Egyéni munkarend, Oktatási Hivatal állásfoglalás

Egyéni munkarend, Oktatási Hivatal állásfoglalás

A SIOSZ iroda az egyéni munkarenddel és a kérelmek benyújtásával kapcsolatban, az Oktatási Hivataltól a következő tájékoztatást kapta:

A kérelmet minden esetben a kérelmező törvényes képviseletét ellátó szülők (közösen) vagy gyám adhatja be, illetve nagykorú tanuló esetében a tanuló az ügyében már saját maga jár el.

Az eljárás közigazgatási hatósági eljárás. Amennyiben a csatolt dokumentumok alapján minden szükséges adat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához, az Oktatási Hivatal 8 napon belül dönt. Amennyiben 8 napon belül nem hozható döntés a kérelem tárgyában – vagy azért, mert hiányos a kérelem, vagy mert további adatok beszerzése szükséges a tényállás tisztázásához és a megalapozott döntés meghozatalához - az Oktatási Hivatal 8 napon belül függő hatályú döntést hoz. Ebben tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogy az Oktatási Hivatal a 60 napos ügyintézési határidőn belül hoz majd döntést az ügyben.

Amennyiben a tanuló sportolói tevékenységére tekintettel kérelmezik számára az egyéni munkarend engedélyezését, a kérelemhez olyan sportegyesületi vagy sportági szakszövetségi igazolás csatolása és a kérelembe foglalt indoklás szükséges, amelyből megállapítható, hogy a tanuló versenyszerű sportoló, és a versenyekre való eredményes felkészülése mellett, a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából lenne előnyösebb számára a tanulmányai egyéni munkarendben való folytatása. Amennyiben rendelkezésre áll olyan sportegyesületi igazolás, amely tartalmazza azt is, hogy milyen időpontokban vannak a tanulónak edzései, és ezek milyen mértékben vannak átfedésben az iskolai kötelező órákkal, ennek csatolása is segítheti a kérelem elbírálását. Részleges egyéni munkarend nem adható, tehát arra nincs mód, hogy csak egy meghatározott tantárgy tanóráinak látogatása alól, vagy a reggeli és délutáni edzések miatt az első és az utolsó tanórák látogatása alól adjon felmentést az Oktatási Hivatal. Az egyéni munkarend keretében a tanuló ugyanis mentesül valamennyi kötelező tanórai foglalkozás látogatása alól (a szakképzésben a gyakorlati órák kivételével), és valamennyi tárgyból osztályozó vizsgát is kell tennie.

Amennyiben tehát a tanuló sportolói tevékenységére tekintettel kezdeményezik az egyéni munkarend engedélyezését, előtte érdemes megfontolni, hogy az edzések, a versenyek illetve az azokra való felkészülés indokolja-e, hogy a tanuló mentesüljön a mindennapos iskolába járási kötelezettsége alól, ugyanis az iskola igazgatójának a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 55. § (1) bekezdése értelmében lehetősége van egyes tanórák látogatása alól mentesíteni a tanulót, így ebben az esetben a tanuló továbbra is jár iskolába, csak az edzésekhez szükséges mértékben hiányzik bizonyos tanórákról. Ebben az esetben nem is kell minden tantárgyból osztályozó vizsgát tennie, hanem csak azon tantárgyak tekintetében, amely kapcsán az igazgatói felmentés okán az osztályozás egyébként nem lenne megvalósítható.

Az elektronikus úton kitölthető kérelem űrlap, az alábbi linken érhető el: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_munkarend